Umowa użyczenia dóbr kultury na wystawę
- treść umowy używanej w Muzeum Narodowym w Warszawie -U M O W A   U Ż Y C Z E N I A

zawarta w _________ w dniu _________________ pomiędzy:
(1) Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 3, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Ferdynanda Ruszczyca i Zastępcę Dyrektora ds. finansowych - Panią Katarzynę Dziechciarz, zwanym dalej "Użyczającym"
a
(2) __________________________________ z siedzibą w __________________ przy ulicy ___________________, reprezentowanym przez ___________________, zwanym dalej "Biorącym do Używania";
treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest użyczenie dóbr kultury określonych w Załączniku do niniejszej umowy na wystawę pod nazwą "_______________" [nazwa wystawy] odbywającej się w siedzibie Biorącego do Używania w terminie ________________ [termin wystawy] której komisarzem (koordynatorem) z ramienia Biorącego do Używania jest _______ [koordynator1] komisarzem (koordynatorem) z ramienia Użyczającego jest ___________ [koordynator2]

§ 2

1. Użyczone dobra kultury będą przechowywane w warunkach określonych niniejszą umową i zostaną zwrócone w niezmienionym stanie.
2. Użyczone dobra kultury nie mogą być poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim, jak również oczyszczania, wyjmowania z ram, pobierania próbek do analizy, bez odrębnej umowy.
3. Biorący do Używania zobowiązuje się, że transport i korzystanie z dóbr kultury stanowiących przedmiot niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Biorący do Używania zobowiązany jest do zapewnienia stosowania wytycznych określonych w załączniku nr 2 przez osoby trzecie, z których pomocy korzysta.
4. Pomieszczenia i gabloty, służące do przechowywania i eksponowania użyczonych dóbr kultury, muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub pożarem.
5. Biorący do Używania zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich parametrów klimatycznych w pomieszczeniach i w gablotach, gdzie będą eksponowane i przechowywane dobra kultury, zgodnie z zaleceniami Głównego Konserwatora Użyczającego.
6. W momencie wydawania dóbr kultury, sporządzony zostanie i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (wydania), zawierający wykaz dóbr kultury wraz z konserwatorskim opisem stanu zachowania. Po upływie terminu użyczenia sporządzony zostanie i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (zwrotu) zawierający wykaz zwracanych dóbr kultury wraz z opisem ich stanu zachowania.
7. Przedstawiciel Biorącego do Używania przy podpisywaniu protokołu i odbiorze użyczonych dóbr kultury winien okazać imienne upoważnienie podpisane przez osobę reprezentującą Biorącego do Używania wymienioną powyżej. W uzasadnionych wypadkach Użyczający może zażądać upoważnienia z podpisami poświadczonymi notarialnie.
8. Protokół zdawczo-odbiorczy (wydania) określa termin zwrotu dóbr kultury. Termin ten może zostać przedłużony wyłącznie za pisemną zgodą Użyczającego.
9. Odbiór i zwrot dóbr kultury stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w siedzibie Użyczającego, chyba że Strony wspólnie postanowią inaczej. Wariant do umów z osobami nie będącymi państwowymi muzeami lub instytucjami kultury.
10. W przypadku opóźnienia w zwrocie dóbr kultury, których dotyczy niniejsza umowa, Biorący do Używania zapłaci na rzecz Użyczającego karę umowną w wysokości ________ [kwota kary finansowej za każdy dzień opóźnienia] PLN za każdy dzień opóźnienia.

§ 3

1. Biorący do używania pokryje koszty materiałów i prac wykorzystanych do zabezpieczenia dóbr kultury w związku z przygotowaniem ich do użyczenia (wg obowiązującego cennika Użyczającego) oraz koszty transportu i konwojowania. Koszty te wynoszą ___________ PLN.
2. Biorący do Używania dokona płatności, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Użyczającego wskazany na rachunku.
3. Użyczający wyraża zgodę na przewiezienie dóbr kultury w opakowaniach dostarczonych przez kontrahenta, zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 2.
(Biorący do używania zobowiązuje się na własny koszt zapewnić przewóz dóbr kultury i konwojowanie, zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 2. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Użyczającego braku właściwego zabezpieczenia lub konwoju Użyczający uprawniony jest do wydania dóbr kultury będących przedmiotem niniejszej umowy i w takim przypadku Użyczający nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, w tym spowodowane opóźnieniem wydania Biorącemu do używania dóbr kultury.)- opcja do umowy bez transportu
Zapis powinien być wprowadzany, gdy konieczne będzie ubezpieczenie dóbr kultury:
4. Biorący do Używania zobowiązuje się ubezpieczyć dobra kultury będące przedmiotem niniejszej umowy na czas trwania niniejszej umowy na kwotę wskazaną przez Użyczającego. Biorący do Używania zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem zaakceptowanym przez Użyczającego. Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie przypadki utraty lub zniszczenia dóbr kultury, w tym związane z wypadkami losowymi, kradzieżą, zniszczeniem.
5. Beneficjantem z umowy ubezpieczenia będzie Użyczający.
6. Biorący do używania zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Użyczającego oryginał właściwie zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni przed wydaniem dóbr kultury będących przedmiotem niniejszej umowy.


§ 4

1. Użyczający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas pakowania, rozpakowywania, transportu, montażu, demontażu wystawy i innych prac związanych dobrami kultury będącymi przedmiotem niniejszej umowy. Terminy i miejsce wymienionych prac zostaną przez Strony ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem dla umożliwienia obecności przedstawiciela Użyczającego. Biorący do Używania zobowiązany jest stosować się do poleceń przedstawiciela Użyczającego w zakresie związanym z użyczanym dziełem.
2. Biorący do używania poniesie koszty podróży, noclegów i diet przedstawiciela Użyczającego, o którym mowa w ust.1.

§ 5

1. Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić dobra kultury w takim stanie, w jakim je otrzymał. Ponosi on pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie dobra kultury oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na przyczynę, w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. W razie utraty lub zniszczenia dobra kultury, Biorący do Używania zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości dobra kultury z daty ustalenia odszkodowania. W razie uszkodzenia dobra kultury, Biorący do używania zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z jego konserwacją. Wysokość kosztów odszkodowania lub konserwacji zostanie określona na podstawie programu konserwatorskiego ustalonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie.
2. Biorący do używania zobowiązuje się wykorzystywać dzieło wyłącznie w celu prezentacji na wystawie opisanej w § 1. Biorący do Używania nie ma prawa oddawać użyczonych dóbr kultury do używania lub na przechowanie innym instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym ani też używać tych przedmiotów do celów innych, niż wymienione w umowie. Nie ma też prawa bez zgody Użyczającego zmienić ustalonego miejsca przechowania.
3. W przypadku pisemnego wskazania przez Użyczającego podmiotu, któremu należy wydać dobra kultury będące przedmiotem niniejszej umowy po zakończeniu umowy, Biorący do Używania zobowiązuje się wydać dobra kultury upoważnionemu przedstawicielowi tego podmiotu w terminie wynikającym z niniejszej umowy.

§ 6

1. Użyczający udziela zgody na zamieszczenie reprodukcji użyczonych dóbr kultury wyłącznie w katalogu wystawy i materiałach promujących wystawę, na której prezentowane będą dobra kultury.
2. Wszelkie inne niż opisane w ust.1 reprodukowanie, fotografowanie i filmowanie użyczonych dóbr kultury wymaga pisemnej zgody Użyczającego. Biorący do Używania zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie niniejszego postanowienia przez osoby trzecie.
3. W przypadku wykonania jednej z wymienionych w ust.2 prac bez zgody Użyczającego Biorący do Używania zapłaci na rzecz Użyczającego karę umowną w wysokości 50% wartości danego dobra kultury za każde wykorzystanie reprodukcji, fotografii lub filmu z naruszeniem postanowienia pkt 1 lub 2.

§ 7

1. Biorący do Używania zobowiązany będzie zamieścić nazwę Użyczającego w brzmieniu "Muzeum Narodowe w Warszawie" we wszelkich formach informacji o użyczonych dobrach kultury, w tym podpisach, etykietach, publikacjach, materiałach promocyjnych.
2. Biorący do używania przekaże nieodpłatnie Użyczającemu _____ egzemplarzy katalogu wystawy wykorzystującej dobra kultury będące przedmiotem niniejszej umowy. Przekazanie nastąpi niezwłocznie po ich wydrukowaniu.
3. Biorący do Używania przekaże Użyczającemu _____ egzemplarzy zaproszeń na otwarcie wystawy wykorzystującej dobra kultury będące przedmiotem niniejszej umowy.
4. Biorący do używania zobowiązuje się do przekazania Użyczającemu dokumentacji fotograficznej ze zorganizowanej wystawy, ujmującej użyczone dobra kultury. Przekazanie nastąpi w terminie ___ dni od daty zakończenia wystawy.

§ 8

1. Użyczającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku, gdy bezpieczeństwo użyczonych dóbr kultury będzie zagrożone lub w przypadku, gdy z okoliczności będzie wynikać, iż zwrot dóbr kultury w przewidzianym terminie będzie niemożliwy.
2. Użyczającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niezastosowania się Biorącego do Używania do warunków przewidzianych w § 2.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jakichkolwiek przyczyn Biorący do Używania będzie zobowiązany do wydania Użyczającemu dóbr kultury na każde jego wezwanie. W tym wypadku zastosowanie ma postanowienie § 2 pkt 9 niniejszej umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie pisemne zgody Użyczającego przewidziane niniejszą umową wymagają takiej formy pod rygorem nieważności.
3. We wszystkich przypadkach, w których Biorący do Używania zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, Użyczającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

§ 11

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

___________ Użyczający

___________ Biorący do używania


Powrót do strony głównej
INFORMATORA   INWENTARYZATORÓW   MUZEALNYCH