Wzór umowy sprzedaży z przeniesieniem praw autorskich
- treść umowy używanej w Muzeum Narodowym w Warszawie -U M O W A   S P R Z E D A Ż Y

zawarta w _________ w dniu _________________ pomiędzy:
(1) __________________________ zamieszkałym w __________ przy ulicy ________________, legitymującym się ________ o numerze _________________, zwanym dalej "Sprzedającym"
a
(2) Muzeum Narodowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 3, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Ferdynanda Ruszczyca i Zastępcę Dyrektora ds. finansowych - Panią Katarzynę Dziechciarz, zwanym dalej "Kupującym"

treści następującej:

§ 1

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem dzieł sztuki, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej umowy, zwanych dalej "Dziełami", które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
2. Sprzedający oświadcza, iż nie zawierał z osobami trzecimi ani innym podmiotami żadnej umowy obciążającej Dzieła w szczególności zastawem lub innym prawem, a także nie jest stroną żadnej innej umowy, mającej za przedmiot Dzieła obowiązującej w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Sprzedający oświadcza, iż przysługują jemu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dzieł i zawierając niniejszą umowę nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy, zwanej dalej („Umową”) Sprzedający przenosi z zastrzeżeniem ust.2 na Kupującego własność Dzieł wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dzieł, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę określoną § 4 Umowy.
2. Wydanie Dzieł przez Sprzedającego nastąpiło przed zawarciem Umowy co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy (wydania) sporządzony w formie pisemnej, zawierający wykaz Dzieł wraz z konserwatorskim opisem stanu zachowania.

§ 3

1. Sprzedający przenosi na Kupującego prawa majątkowe do Dzieł, na wszelkich pola eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z prawem zezwalania na dokonywanie opracowań.
2. Kupującemu w szczególności przysługuje prawo reprodukowania, fotografowania i filmowania Dzieł w celach promocji i reklamy, w szczególności wystaw, a także w innych celach oraz zamieszczania w celach promocyjnych i reklamowych wystawy reprodukcji, fotografii i filmów prezentujących Dzieła w Internecie i wszelkich materiałach drukowanych, w tym wydawnictwach.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieł na mocy Umowy następuje bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych - Kupującemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z Dzieł na terytorium całego świata - czasowych lub ilościowych.
4. Cena, o której mowa w § 4 Umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie.
5. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Kupującemu lub jego następcom prawnym z roszczeniami wynikającymi z rozporządzania lub korzystania z Dzieł zgodnie z Umową, Sprzedający zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryć poniesioną przez Kupującego szkodę.

§ 4

1. Za przeniesienie własności egzemplarza Dzieł oraz za przeniesienie praw autorskich do Dzieł Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę stanowiącą kwotę w wysokości ______ PLN (słownie: _______________________________________złotych).
2. Powyższą kwotę Kupujący uiści w terminie ____ dni od daty podpisania Umowy. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku ___________________ o nr __________________________ , z zastrzeżeniem, iż za dzień dokonania płatności uznaje się dzień dokonania polecenia przelewu na rachunek bankowy.
3. Kwota określona w pkt1 niniejszego paragrafu Umowy obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz Sprzedającego wynikające z zawarcia Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje przeniesienie wszelkich praw oraz korzystanie z Dzieł na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w § 3 Umowy.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

§ 8

Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Sprzedający, a dwa egzemplarze Kupujący.

___________ Darczyńca

___________ Obdarowany

_____________________ Poświadczenie Kuratora Zbiorów/Gabinetu/Oddziału


Powrót do strony głównej
INFORMATORA   INWENTARYZATORÓW   MUZEALNYCH