Wzór umowy sprzedaży bez przeniesienia praw autorskich
- treść umowy używanej w Muzeum Narodowym w Warszawie -U M O W A   S P R Z E D A Ż Y

zawarta w _________ w dniu _________________ pomiędzy:
(1) __________________________ zamieszkałym w __________ przy ulicy ________________, legitymującym się ________ o numerze _________________, zwanym dalej "Sprzedającym"
a
(2) Muzeum Narodowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 3, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Ferdynanda Ruszczyca i Zastępcę Dyrektora ds. finansowych - Panią Katarzynę Dziechciarz, zwanym dalej "Kupującym"

treści następującej:

§ 1

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem dzieł sztuki, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej umowy, zwanych dalej "Dziełami", które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
2. Sprzedający oświadcza, iż nie zawierał z osobami trzecimi ani innym podmiotami żadnej umowy obciążającej Dzieła w szczególności zastawem lub innym prawem, a także nie jest stroną żadnej innej umowy, mającej za przedmiot Dzieła obowiązującej w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dzieł wygasły.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową" Sprzedający przenosi na Kupującego własność Dzieł, z zastrzeżeniem ust.2 a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę określoną w § 4 Umowy.
2. Wydanie Dzieł przez Sprzedającego nastąpiło przed zawarciem Umowy co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy (wydania) sporządzony w formie pisemnej, zawierający wykaz Dzieł wraz z konserwatorskim opisem stanu zachowania.

§ 3

Kupującemu w szczególności przysługuje prawo reprodukowania, fotografowania i filmowania Dzieł w celach promocji i reklamy w szczególności wystaw, a także w innych celach oraz zamieszczania w celach promocyjnych i reklamowych wystawy reprodukcji, fotografii i filmów prezentujących Dzieła w Internecie i wszelkich materiałach drukowanych, w tym wydawnictwach.

§ 4

1. Za przeniesienie własności egzemplarza Dzieł Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę stanowiącą kwotę w wysokości ______ PLN (słownie: _______________________________________złotych).
2. Powyższą kwotę Kupujący uiści w terminie ____ dni od daty podpisania Umowy. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku ___________________ o nr __________________________ , z zastrzeżeniem, iż za dzień dokonania płatności uznaje się dzień dokonania polecenia przelewu na rachunek bankowy.
3. Kwota określona w pkt. 1 niniejszego paragrafu Umowy obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz Sprzedającego wynikające z zawarcia Umowy.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

§ 7

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

§ 8

Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Sprzedający, a dwa egzemplarze Kupujący.

___________ Darczyńca

___________ Obdarowany

_____________________ Poświadczenie Kuratora Zbiorów/Gabinetu/Oddziału


Powrót do strony głównej
INFORMATORA   INWENTARYZATORÓW   MUZEALNYCH