Umowa najmu
- treść umowy używanej w Muzeum Narodowym w Warszawie -U M O W A   N A J M U   n r

zawarta w _________ w dniu _________________ pomiędzy:
(1) Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 3, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Ferdynanda Ruszczyca i Zastępcę Dyrektora ds. finansowych - Panią Katarzynę Dziechciarz, zwanym dalej "Wynajmującym"
a
(2) __________________________________ z siedzibą w __________________, reprezentowanym przez ___________________, zwanym dalej "Najemcą";
treści następującej:

§ 1

Na mocy niniejszej umowy ("Umowa") Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze do odpłatnego używania Dobra kultury określone w Załączniku nr 1 do Umowy, ("Dobra kultury") dla celów dekoratorskich w terminie od ____________do _____ roku. Najemca zobowiązuje się przechowywać Dobra Kultury w swojej siedzibie w budynku ________________________________________________________________________, w gabinecie ____________________________________

§ 2

1. Dobra kultury będą przechowywane w warunkach określonych Umową i zostaną zwrócone w niezmienionym stanie.
2. Dobra kultury nie mogą być poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim, jak również oczyszczania, wyjmowania z ram, pobierania próbek do analizy, bez odrębnej umowy.
3. Najemca zobowiązuje się, że transport Dóbr kultury odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do Umowy. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia stosowania wytycznych określonych w załączniku nr 2 przez osoby trzecie, z których pomocy korzysta.
4. Pomieszczenia, służące do przechowywania i eksponowania Dóbr kultury, muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub pożarem.
5. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich parametrów klimatycznych w pomieszczeniach, gdzie będą eksponowane i przechowywane Dobra kultury. Dla dóbr kultury przewiduje się następujące parametry środowiska: temperatura - 18? C, wilgotność względna - 50-60 %, natężenie światła - do 200 Lx.
6. W momencie wydawania Dóbr kultury, sporządzony zostanie i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (wydania), zawierający wykaz Dóbr kultury wraz z konserwatorskim opisem stanu zachowania. Po upływie terminu najmu sporządzony zostanie i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (zwrotu) zawierający wykaz zwracanych Dóbr kultury wraz z opisem ich stanu zachowania.
7. Przedstawiciel Najemcy przy podpisywaniu protokołu i odbiorze wynajętych Dóbr kultury winien okazać imienne upoważnienie podpisane przez osobę reprezentującą Najemcę wymienioną powyżej. W uzasadnionych wypadkach Wynajmujący może zażądać upoważnienia z podpisami poświadczonymi notarialnie.
8. Protokół zdawczo-odbiorczy (wydania) określa termin zwrotu Dóbr kultury. Termin ten może zostać przedłużony wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego.
9. Odbiór i zwrot Dóbr kultury nastąpi w siedzibie Wynajmującego, chyba że Strony wspólnie postanowią inaczej.
10. W przypadku opóźnienia w zwrocie Dóbr kultury, których dotyczy niniejsza umowa, Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 100 PLN za każdy dzień opóźnienia.

§ 3

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu z góry w wysokości:
- _______________ zł (słownie: _________ złotych), w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku przez Wynajmującego za pierwszy rok trwania Umowy.
2. Za każdy kolejny rok trwania umowy najmu Wynajmujący zapłaci Najemcy czynsz najmu z góry w wysokości czynszu najmu obowiązującego w poprzednim roku powiększonego o 10%-owy wzrost wartości każdego z obrazów w ciągu roku, których najem dotyczy w danym okresie rozliczeniowym. Powyższą kwotę Najemca jest zobowiązany zapłacić w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku przez Wynajmującego. Wynajmujący może wystawić rachunek z chwilą rozpoczęcia kolejnego roku trwania umowy najmu.
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli przed ich upływem powyższa kwota zostanie zarachowana na koncie Wynajmującego.
4. W przypadku nie dokonania płatności czynszu we wskazanym terminie umowa wygasa, a Najemca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia upływu wskazanego terminu zwrócić Wynajmującemu Dobra kultury.
5. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. o nr 10501025-2261085092.
6. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy nie obejmuje kosztów i należności na rzecz Wynajmującego, o których mowa w §4 ust. 1, Umowy.
7. W przypadku opóźnienia Najemcy w terminowej zapłacie czynszu zostaną naliczone przez Wynajmującego odsetki w wysokości 50 PLN za każdy dzień opóźnienia bez konieczności doręczenia Najemcy dodatkowego powiadomienia.

§ 4

1. Najemca pokryje koszty materiałów i prac wykonanych w celu zabezpieczenia Dóbr kultury w związku z przygotowaniem ich do transportu (wg obowiązującego cennika Wynajmującego) oraz koszty transportu i konwojowania.
2. Najemca ponosi koszty wskazane w ust.1 w następujących przypadkach:
- odbioru Dóbr kultury,
- zwrotu Dóbr kultury po upływie terminu najmu oraz w przypadkach, o których mowa w § 8 Umowy;
- zwrotu Dóbr kultury przed upływem terminu umowy najmu w przypadku gdy zwrot następuje na życzenie Najemcy.
zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 2 ust.9 Umowy.
3. Najemca dokona płatności, w terminie wskazanym przez Wynajmującego przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany w § 3 ust.3 Umowy.
4. Wynajmujący wyraża zgodę na przewiezienie Dóbr kultury w opakowaniach dostarczonych przez kontrahenta, zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 2.

Wariant dotyczący ubezpieczenia

1. Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć Dobra kultury będące przedmiotem Umowy na czas trwania Umowy na kwotę wskazaną przez Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem zaakceptowanym przez Wynajmującego. Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie przypadki utraty lub zniszczenia Dóbr kultury, w tym związane z wypadkami losowymi, kradzieżą, zniszczeniem.
2. Beneficjantem z umowy ubezpieczenia będzie Wynajmujący.
3. Wynajmujący może uzależnić wydanie Dóbr kultury od wydania mu przez Najemcę oryginału właściwie zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni przed wydaniem dóbr kultury będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

Wynajmujący zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas pakowania, rozpakowywania, transportu, montażu, demontażu i innych prac związanych z Dobrami kultury będącymi przedmiotem Umowy. Terminy i miejsce wymienionych prac zostaną przez Strony ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem dla umożliwienia obecności przedstawiciela Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest stosować się do poleceń przedstawiciela Wynajmującego w zakresie związanym z Dobrami kultury.

§ 6

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić Dobra kultury w takim stanie, w jakim je otrzymał. Ponosi on pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Dobra kultury oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na przyczynę, w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. W razie utraty lub zniszczenia Dobra kultury, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości Dobra kultury z daty ustalenia odszkodowania. W razie uszkodzenia Dobra kultury, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z jego konserwacją. Wysokość kosztów odszkodowania lub konserwacji zostanie określona na podstawie programu konserwatorskiego ustalonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie.
2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać Dobra kultury wyłącznie w celu opisanym w § 1 Umowy. Najemca nie ma prawa oddawać w całości lub poszczególnych egzemplarzy Dóbr kultury do bezpłatnego używania w podnajem lub na przechowanie innym instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym. Nie ma też prawa bez zgody Wynajmującego zmienić ustalonego miejsca przechowania.
3. W przypadku pisemnego wskazania przez Wynajmującego podmiotu, któremu należy wydać Dobra kultury po zakończeniu Umowy, Najemca zobowiązuje się wydać Dobra kultury upoważnionemu przedstawicielowi tego podmiotu w terminie wynikającym z Umowy.
4. Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, filmowanie oraz inne sposoby utrwalania Dóbr kultury stanowiących przedmiot umowy, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie niniejszego postanowienia przez osoby trzecie. Postanowienie to nie dotyczy filmowania lub fotografowania Dóbr kultury w związku z działalnością publiczną prowadzoną przez Najemcę i udzielanymi wywiadami. W przypadku wykonania jednej z wymienionych w ust.4 prac bez zgody Wynajmującego Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 50% wartości danego dobra kultury za każde wykorzystanie reprodukcji, fotografii lub filmu z naruszeniem postanowienia ust.4. Wartość doliczana będzie zgodnie z § 6 ust.1 Umowy.

§ 7

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:
1.1. dokonywania przeglądu konserwatorskiego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Najemcą;
1.2. odebrania na określony czas Dobra kultury, stanowiącego przedmiot Umowy w przypadku konieczności dokonania prac zabezpieczających lub konserwatorskich;
1.3. czasowego wycofania wynajętych Dóbr kultury do celów ekspozycyjnych.
2. Wynajmujący zobowiązany jest poinformować Najemcę o zaistnieniu powyższych okoliczności z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Za okres, o którym mowa w ust. 1.2 i 1.3 niniejszego paragrafu, opłata z tytułu umowy najmu zostanie zwrócona, proporcjonalnie do wysokości czynszu i czasu nie korzystania przez Najemcę z Dóbr kultury.
4. W przypadku zwrotu Dóbr kultury przez Najemcę, w terminie wcześniejszym niż wynikający z Umowy, zapłacony czynsz najmu nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny zwrotu.

§ 8

1. Wynajmującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku, gdy bezpieczeństwo Dóbr kultury będzie zagrożone lub w przypadku, gdy z okoliczności będzie wynikać, iż zwrot Dóbr kultury w przewidzianym terminie będzie niemożliwy.
2. Wynajmującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niezastosowania się Najemcy do warunków przewidzianych w § 2.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn Najemca będzie zobowiązany do wydania Wynajmującemu Dóbr kultury na każde jego wezwanie. W tym wypadku zastosowanie ma postanowienie § 2 ust.9 Umowy.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania określony w § 1 Umowy.
2. Treść Umowy stosować się będzie w przypadku zmiany przedmiotu umowy opisanego w § 1 Umowy w zakresie ilości dóbr kultury lub wymiany na inne dobra kultury. Wymiana Dóbr kultury na inne lub zmiany w zakresie ich ilości wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w którym ustalony będzie czynsz najmu.

§ 10

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część Umowy.
3. Wszelkie zgody udzielane Wynajmującemu przewidziane Umową, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszystkich przypadkach, w których Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

§ 12

Spory wynikłe z wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Wynajmujący, a jeden egzemplarz Najemca.

___________ Wynajmujący

___________ NajemcaZałącznik nr 2 do Umowy Najmu nr______

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM DÓBR KULTURY

Muzeum Narodowe w Warszawie wyraża zgodę na przemieszczanie dóbr kultury ze swoich zbiorów tylko przez właściwie przygotowany transport.

Zagrożenia występujące w przewozie dzieł:

Zagrożenia wynikające ze złego opakowania i źle przygotowanego transportu są liczne i uzależnione od techniki wykonania dóbr kultury. W wyborze opakowań i techniki przewozu, niezbędny jest udział doświadczonego specjalisty, konserwatora. Kurier transportu obowiązany jest uczestniczyć w konsultacjach i wszelkich przygotowaniach do transportu.

Ogólne wytyczne dotyczące dobrego opakowania to ochrona dobra kultury przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi
- zmianami klimatu
- zanieczyszczeniami
- zamoczeniem
- kradzieżą
- pożarem
oraz:
- niedostateczną klimatyzacją w przypadku długich przejazdów i dużej różnicy klimatu
- niebezpiecznymi wstrząsami w przypadku złej nawierzchni dróg i niewłaściwego resorowania
- nieuwagą kierowcy
- nadmierną szybkością
- niebezpieczeństwem wypadków drogowych
- niewłaściwym miejscem postoju na przykład w pełnym słońcu, w pobliżu łatwopalnych ładunków (samochody przewożące takie ładunki, stacje paliw)
- nieprawidłowym załadowaniem samochodu
- przeładowaniem samochodu

Ogólne zasady dotyczące załadunku:

Nie wolno
:
- przewozić równocześnie tym samym środkiem lokomocji skrzyń i dóbr kultury „luzem”
- dóbr kultury w tym samym luku bagażowym razem z innymi rzeczami
- ustawiać piętrowo skrzyń należy:
- przewozić obrazy, grafiki i rysunki pionowo równolegle do kierunku jazdy.
- dobra kultury powinny być przewożone w takiej samej pozycji w jakiej są eksponowane
- opakowania muszą spełniać wytyczne konserwatorskie opracowane według techniki wykonania dobra kultury
- załadunek w przypadku dużych i ciężkich obiektów lub skrzyń powinien odbywać się przy pomocy podnośników lub platform hydraulicznych

Transport samochodowy musi uwzględniać:
- dobrze resorowaną kabinę, klimatyzowaną, właściwie izolowaną i szczelną, dysponującą urządzeniami do unieruchomienia dzieł sztuki we właściwej pozycji (pasy, listwy na ścianach do zaczepiania taśm mocujących).
- platformę - podnośnik hydrauliczny do podnoszenia i załadunku ciężkich obiektów
- materiały zabezpieczające jak: koce, gąbki, fizelina, folie, które powinny być kontrolowane pod względem czystości przez dział Transportu i dział Konserwacji
- wyrównaną podłogę (zniwelowane zakola).

Zagrożenia wynikające ze wstrząsów i mikrowstrząsów:
- uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, rozdarcia, odpryski, złamania, stłuczenia
- rozluźnienie konstrukcji i wiązań między warstwami objawiające się niekiedy w obiekcie długo po zakończeniu podróży (powtarzane wielokrotnie kumulują się)
- wgniecenia i otarcia spowodowane niewłaściwym opakowaniem (na przykład poprzez bezpośredni dotyk papieru do powierzchni zabytku), bądź złym osadzeniem obrazów w ramie, wypadnięciem lub przesunięciem się klinów.

Zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych:
- kondensacja wilgoci przy gwałtownym oziębieniu (na przykład na częściach metalowych obiektu)
- rozwój mikroorganizmów (przy nadmiernym przegrzaniu)
- rozpuszczanie się lub mięknięcie niektórych materiałów (dublaże, kity woskowe)
- zmiany wymiarów liniowych i objętości materiałów w zależności od rodzaju materiału, skutkiem czego następować może rozluźnienie i rozklejenie się spoin, pękanie i paczenie, utrata przyczepności między warstwami obiektu (pęcherze, ubytki, polichromii, dezintegracja spoiw)


Powrót do strony głównej
INFORMATORA   INWENTARYZATORÓW   MUZEALNYCH