Wzór umowy darowizny bez przeniesienia praw autorskich
- treść umowy używanej w Muzeum Narodowym w Warszawie -U M O W A   D A R O W I Z N Y

zawarta w _________ w dniu _________________ pomiędzy:
(1) __________________________ zamieszkałym w __________ przy ulicy ________________, legitymującym się ________ o numerze _________________, zwanym dalej "Darczyńca"
a
(2) Muzeum Narodowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 3, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Ferdynanda Ruszczyca i Zastępcę Dyrektora ds. finansowych - Panią Katarzynę Dziechciarz, zwanym dalej "Obdarowany"

treści następującej:

§ 1

1. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem dzieł sztuki, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej umowy, zwanych dalej "Dziełami", które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
2. Darczyńca oświadcza, iż nie zawierał z osobami trzecimi ani innym podmiotami żadnej umowy obciążającej Dzieła w szczególności zastawem lub innym prawem, a także nie jest stroną żadnej innej umowy, mającej za przedmiot Dzieła obowiązującej w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Darczyńca oświadcza, iż wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dzieł wygasły.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy, zwanej dalej („Umową”) Darczyńca oświadcza, że przekazuje obdarowanemu tytułem darowizny, bez żadnych warunków i form odpłatności Dzieła a obdarowany je przyjmuje. Wydanie Dzieł nastąpiło z chwilą podpisania Umowy.
2. Obdarowanemu w szczególności przysługuje prawo reprodukowania, fotografowania i filmowania Dzieł w celach promocji i reklamy, w szczególności wystaw, a także w innych celach oraz zamieszczania w celach promocyjnych i reklamowych wystawy reprodukcji, fotografii i filmów prezentujących Dzieła w Internecie i wszelkich materiałach drukowanych, w tym wydawnictwach.

§ 3

Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę ____________ PLN
(słownie:_________________________________________________________ złotych).

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

§ 6

Spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Obdarowanego.

§ 7

Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

___________ Darczyńca

___________ Obdarowany

_____________________ Poświadczenie Kuratora Zbiorów/Gabinetu/Oddziału


Powrót do strony głównej
INFORMATORA   INWENTARYZATORÓW   MUZEALNYCH