MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
al. Najświętszej Panny Marii 45 A, 42-200 Częstochowa
tel.: (34) 360-56-31 (sekretariat), tel./fax: 360-54-55
p.o. Dyrektora Muzeum - mgr Janusz Jadczyk, e-mail: muzeum_czest@interia.pl
rzecznik informacyjny - mgr Katarzyna Jezierska, e-mail: jakasia@go2.pl

HISTORIA MUZEUM
Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją regionu częstochowskiego o podstawowym znaczeniu dla jego dziedzictwa i historii. Historia muzeum w Częstochowie liczy sobie już blisko sto lat, bo pierwsze powstało w 1905 roku pod nazwą Muzeum Higienicznego. W 1909 roku otworzyło ono stałą siedzibę w secesyjnym pawilonie w parku im. St. Staszica, nieopodal Jasnej Góry. W roku 1923 przejęte zostało przez władze miasta i zmieniło nazwę na Miejskie Muzeum Krajoznawcze i Higieniczne. Po wojnie, w roku 1967 na siedzibę muzeum przeznaczono zabytkowy gmach dawnego miejskiego ratusza, w którym, między innymi, mieści się ono aż do dziś.

Charakterystyka zbiorów
O atrakcyjności turystycznej Muzeum Częstochowskiego decyduje nie tylko jego korzystne położenie w samym sercu miasta, w otoczeniu znanych zabytków. Nie mniej ważny jest w tej mierze sam charakter Muzeum i jego zbiory gromadzone w ramach kilku zasadniczych działów:

- ARCHEOLOGICZNEGO, Zbiory Działu stanowią zespoły materiałów z osad, cmentarzysk, zamków datowanych od środkowego paleolitu do czasów nowożytnych. Pochodzą z badań własnych Muzeum, przekazów Instytutu Archeologii UJ, Muzeum w Radomsku, Konserwatora Wojewódzkiego w Częstochowie oraz od indywidualnych darczyńców.
Kierownik Działu Archeologicznego: mgr Maciej Kosiński, tel. (34) 368-19-99

- ETNOGRAFICZNEGO, Bogata kolekcja rzeźby ludowej i malarstwa, narzędzia rolnicze i gospodarskie z uwzględnieniem tradycji kowalstwa w regionie częstochowskim, stroje ludowe, przedmioty codziennego użytku, sztuka dewocyjna itp.
Kierownik Działu Etnograficznego: mgr Regina Rok, tel. (34) 368-19-99

- HISTORYCZNEGO, numizmatyka, militaria, dokumenty dotyczące historii miasta i regionu. Ponadto gromadzone są muzealia artystyczno-historyczne oraz techniczne, związane z historią przemysłu częstochowskiego.
Kierownik Działu Historii: mgr Andrzej Kuźma, tel. (34) 360-56-31

- PRZYRODNICZEGO, kolekcjonerstwo przyrodnicze w muzeum Częstochowskim ma wieloletnie tradycje. Zbiory gromadzone są głównie w aspekcie regionu. Zachowała się część niezwykle cennej kolekcji prof. Stanisława Kontkiewicza z lat 1916-1948. Gromadzone są okazy flory i fauny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, speleologiczne, paleontologiczne i geologiczne. Muzeum posiada również jedną z cenniejszych kolekcji entomologicznych.
Kierownik Działu Przyrody: mgr Ewa Kaczmarzyk, tel. (34) 361-50-08

- SZTUKI, zbiory zawierają dzieła sztuki polskiej XIX/XX wieku w zakresie malarstwa (Malczewski, Mehoffer, Wyczółkowski, Stanisławski i inni), rzeźby, grafiki oraz kolekcje dzieł artystów związanych z regionem częstochowskim.
Kierownik Działu Sztuki: mgr Anna Dylewska, tel. (34) 360-56-30

- EDUKACJI I WYSTAW, zajmuje się zarówno organizacją ekspozycji, jak i prowadzeniem szeroko zakrojonej akcji oświatowej, polegającej na przeprowadzaniu lekcji muzealnych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone przez pracowników działu wprowadzą wszystkich w świat: przyrody, sztuki, etnografii, historii, a także przybliżą symbole samorządu miejskiego. Poza tym realizowane są również lekcje poza Muzeum Częstochowskim, połączone z wycieczkami: Zamki okolic Częstochowy, Twierdza jasna góra, Zrozumieć swoje miasto - zwiedzanie i poznawanie Częstochowy.

Obiekty:

RATUSZ CZĘSTOCHOWSKI - siedziba główna

Budynek powstał w związku z ważnym dla miasta wydarzeniem, jakim w latach 1828-36 było połączenie Starej i Nowej Częstochowy w jeden organizm miejski. Wytyczenie na linii wschód-zachód arterii komunikacyjnej, od 1824 roku nazwanej aleją Najświętszej Marii Panny, zakładało już prawdopodobnie usytuowanie w jej centrum siedziby władz miejskich. Projekt architektoniczny Ratusza opracował w 1825 roku Franciszek Reinstein (1792-1853). Zakładał on budowę trzech budynków, z których do dnia dzisiejszego przetrwały dwa. W 1967 roku oba obiekty zostały przekazane Muzeum Okręgowemu w Częstochowie.
Obecnie w salach Ratusza prezentowana jest wystawa stała: Kultura ludowa regionu częstochowskiego oraz inne wystawy czasowe.

"Kultura ludowa regionu częstochowskiego". Wystawa prezentuje życie wsi częstochowskiej na przełomie XIX i XX wieku. Ukazuje codzienność i różnorodność zajęć gospodarskich (Kowalstwo, ciesielstwo, bednarstwo, plecionkarstwo...). Wystawa prezentuje również artystyczną twórczość ludową z dominującą tematyką sakralną.

Od modernizmu do koloryzmu - malarstwo z kolekcji Muzeum Częstochowskiego

Martwa natura - malarstwo z kolekcji Muzeum Częstochowskiego

Obok wystaw stałych prezentujemy również ciekawe ekspozycje zmienne (informacje na stronie ).

PAWILON WYSTAW CZASOWYCH W PARKU IM. IM. ST. STASZICA od 1909 roku jest siedzibą Muzeum. Obiekt wybudowany został według projektu Brunona E. Paprockiego. budowy podjęło się Towarzystwo Westermann, które zleciło wykonanie przedsięwzięcia firmie Sobieraj w Częstochowie. Budynek Muzeum Przemysłu Ludowego, według projektu Konstantego Jakimowicza, Zagroda Włościańska oraz wspomniany Pawilon, noszący wcześniej nazwę Muzeum Higienicznego powstały w związku z przygotowaniami do Wystawy Przemysłowo-Rolniczej, otwartej w Częstochowie w 1909 roku. W latach 70-ych w Pawilonie został otwarty oddział Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, obecnie - po generalnym remoncie jednego budynku - są w nim prezentowane wystawy zmienne. Wkrótce zostanie oddana do użytku publicznego Zagroda Włościańska. W przyszłości planowany jest remont drugiej (obecnie nieczynnej) części Pawilonu.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY - obecnie w remoncie, ul. I. Łukasińskiego 20, 42-200 Częstochowa Rezerwat Archeologiczny w Częstochowie-Rakowie przy zbiegu ul. Łukasińskiego i al. Pokoju mieści zachowaną in situ część cmentarzyska kultury łużyckiej, wystawę stałą pod tytułem Kultura łużycka w Polsce, a także ekspozycje czasowe z cyklu Skarby archeologii. Cmentarzysko sprzed 2500 lat odkryto w 1955 roku, w związku z pracami budowlano-ziemnymi, prowadzonymi przy budowie trasy tramwajowej i wiaduktu przy al. Pokoju. Równolegle z podjęciem prac wykopaliskowych na stanowisku, zrodziła się myśl utworzenia na nim rezerwatu archeologicznego, wtedy pierwszego tego typu w Polsce. Budowę rozpoczęto w listopadzie 1960 roku. Na trwałe zakonserwowano 100 metrów kwadratowych cmentarzyska i zabezpieczono za pomocą odpowiedniej konstrukcji. Dookoła zbudowano galerię, a na niej, w gablotach, zorganizowano wystawę o kulturze łużyckiej, do której przynależy cmentarzysko w Częstochowie-Rakowie. Tak powstał pawilon wystawowy według projektu mgr. inż. Włodzimierza Ściegiennego. 100 metrów kwadratowych zabezpieczonego stanowiska w Rezerwacie to tylko fragment przebadanego cmentarzyska, które pierwotnie rozciągało się na powierzchni około 2 ha. Poważna część cmentarzyska została zniszczona w trakcie prac ziemnych, pozostała znajduje się pod nasypem wiaduktu. Obszar cmentarzyska to niegdyś piaszczysta wydma, położona na lewym brzegu nie istniejącego dziś strumyka. Obecnie trwa remont i modernizacja obiektu oraz konserwacja zachowanej części cmentarzyska.

DWOREK KRASIŃSKICH ul. T. Kościuszki 11, 42-252 Złoty Potok (gm. Janów), tel. (34) 327-81-91
Obiekt został zbudowany prawdopodobnie około 1829 roku (choć aktualnie prowadzone badania sugerują nawet XVII wiek) w stylu klasycystycznym. Jest parterowy. Posiada dziewięcioosiową elewację frontową z gankiem wspartym na dwóch parach kolumn toskańskich. Naczółkowy dach pokryty jest gontem, nad gankiem jest dwuspadowy. W 1856 roku obiekt wraz z otaczającym go terenem stał się własnością hrabiego Wincentego Krasińskiego. Na przełomie XIX i XX wieku kolejny właściciel, hrabia Karol Raczyński, założył park krajobrazowy o układzie przestrzennym. Dworek od 1985 roku jest zagospodarowany przez Muzeum Częstochowskie. Dziś mieści ekspozycje, związane z rodem Krasińskich, pamiątki pochodzące z wyposażenia majątku Krasińskich i Raczyńskich oraz ekspozycje zmienne.

Wydawnictwa

Albumy:
- A. Jaśkiewicz, Grafika Polska XX wieku, Częstochowa 1995;
- A. Jaśkiewicz, Artyści Częstochowy 1850-1960, Częstochowa 1996;
- R. Rok, ...a rzeźby moje przetrwają czas..., Częstochowa 1997;
- R. Rok, Częstochowski strój ludowy, Częstochowa 1998;
- A. Kuźma, Broń w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Broń palna, cz. 1, Częstochowa 1999;
- A. Jackowski, Pielgrzym Polski, Częstochowa 2000;
- R. Rok, A. Jaśkiewicz, Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry, Częstochowa 2002;

Przewodniki po wystawach:
- A. Jaśkiewicz, Ikonografia zabytków Częstochowy, Częstochowa 1991
- A. Jaśkiewicz, Sztuka dewocyjna Częstochowy, Częstochowa 1991
- R. Rok, Rzeźby Józefa Kaczmarka z Chyczy, Częstochowa 1991
- A. Jaśkiewicz, J. Kędziora Portret oficjalny, Częstochowa 1993
- I. Młodkowska-Przepiórowska, Kultura Przeworska na ziemi częstochowskiej, Częstochowa 1995

Wydawnictwa ciągłe:
- Rocznik Muzum Okręgowego w Częstochowie, t.6, Częstochowa 1993; red. Aleksander Jaśkiewicz; (Obejmuje artykuły z zakresu kilku różnych dyscyplin naukowych, autorstwa Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej, Reginy Rok, Andrzeja Wasiaka oraz materiały autorstwa: F. Sobalskiego, A. Gąsiorskiego i J. Stachnika);
- Zeszyty Muzeum Częstochowskiego, Archeologia, zeszyt nr 2, Częstochowa 1995; red. Iwona Młodkowska-Przepiórowska (Zawiera opracowania Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej oraz Barbary Szybowicz na temat cmentarzyska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie Mirowie);
- Zeszyty Muzeum Częstochowskiego - Archeologia, zeszyt nr 3, Częstochowa 1995; red. Iwona Młodkowska-Przepiórowska;

Biografie: - P. Szalsza, Bronisław Huberman czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza, Częstochowa 2001;
- - - - - - - -

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
G o d z i n y   o t w a r c i a   o b i e k t ó w

Ratusz, Al. NMP 45, tel. (34) 361 50 08
= w miesiącach lipiec i sierpień: wtorek i czwartek 11.00 - 17.00, środa, piątek, sobota i niedziela 11.00 - 17.30, poniedziałek: nieczynne
= pozostałe miesiące: wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 15.30, środa: 11.00 - 17.30, sobota, niedziela: 10.00 -16.00, poniedziałek nieczynne
* ceny biletów: 3 zł normalny, 2 zł ulgowy (muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany cen biletów na wybrane wystawy)

Pawilon Wystaw Czasowych w Parku im. St. Staszica, tel. (34) 360 56 33
= od maja do września (sezon letni): wtorek i czwartek 11.00 - 17.00, środa, piątek, sobota i niedziela 11.00 - 17.30, poniedziałek: nieczynne
= od października do kwietnia (sezon zimowy): wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 15.30, środa: 11.00 - 17.30, sobota, niedziela: 10.00 -16.00, poniedziałek nieczynne
* ceny biletów: 3 zł normalny, 2 zł ulgowy (muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany cen biletów na wybrane wystawy)

Dworek Krasińskich w Złotym Potoku, ul. T. Kościuszki 11, tel. (34) 327 81 91
= od kwietnia do października (sezon letni): wtorek, środa, czwartek i piątek 10.30 - 16.00, sobota i niedziela 10.30 - 18.00, poniedziałek nieczynne
= od listopada do marca (sezon zimowy): od środy do niedzieli 8.30 - 16.00, poniedziałki i wtorki: nieczynne
* ceny biletów: 3 zł normalny, 2 zł ulgowy (muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany cen biletów na wybrane wystawy)

Rezerwat - w remoncie
- - - - - - - -

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
strona www: http://mcz.net-galeria.art.pl

Z A P R A S Z A M Y !
 
 

Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych