LISTA  DOSTĘPNYCH  PUBLIKACJI
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji ZabytkówCZASOPISMA
  1. OCHRONA ZABYTKÓW (kwartalnik)
  2. MUZEALNICTWO (rocznik)
  3. MAZOWSZE (rocznik)
  4. KRAJOBRAZY DZIEDZICTWA NARODOWEGO (kwartalnik)

WYDAWNICTWA SERYJNE
  5. Seria: STUDIA I MATERIAŁY - K R A J O B R A Z Y
  6. Seria: STUDIA I MATERIAŁY - O G R O D Y
  7. Seria: STUDIA I MATERIAŁY - C M E N T A R Z E
  8. Seria: ZABYTKOWE CMENTARZE I MOGIŁY W POLSCE
  9. Seria: CMENTARZE WOJENNE
10. Seria: INSKRYPCJE GROBÓW POLSKICH W PARYŻU
11. Seria: CMENTARZE NA DAWNYCH KRESACH WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ
12. Seria: WSPÓLNE DZIEDZICTWO
13. Seria: BIBLIOTEKA MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW - SERIA B
14. Seria: INFORMATOR ARCHEOLOGICZNY
15. Seria: ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W POLSCE
16. Seria: KOMUNIKATY DENDROLOGICZNE

17. WYDAWNICTWA NIESERYJNE


ZAMÓWIENIA:
- tel. (22) 622 60 92 w. 123, fax (22) 622 65 95  -  w godz. 9-15
- e-mail: wydawnictwa@kobidz.pl

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Dział Wydawnictw
ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa

- - - - - - - - -

C Z A S O P I S M A


1. OCHRONA ZABYTKÓW (kwartalnik):

numer 2/1996 = 5,00 zł
numer 3/1997 = 7,00 zł
numer 4/1997 = 7,00 zł
numer 3/1998 = 9,00 zł
numer 2/1999 = 12,00 zł
numer 4/2000 = 12,00 zł
numer 1/2001 = 15,00 zł
numer 2/2001 = 15,00 zł
numer 3/2001 = 15,00 zł
numer 4/2001 = 15,00 zł
numer 1/2002 = 15,00 zł
numer 2/2002 = 15,00 zł

Roczniki pisma na płytach CD:
- rocznik 2001 (w pudełku) = 15,00 zł
- rocznik 2001 (bez pudełka) = 12,00 zł

2. MUZEALNICTWO (rocznik):

numer 34 = 2,00 zł
numer 36 = 2,00 zł
numer 40 = 10,00 zł
numer 43 = 18,00 zł
numer 44 = 18,00 zł

3. MAZOWSZE (rocznik):

numer 11 = 15,00 zł
numer 12 = 15,00 zł
numer 13 = 15,00 zł
numer 14 = 15,00 zł
numer 15 = 15,00 zł

4. KRAJOBRAZY DZIEDZICTWA NARODOWEGO (kwartalnik):

numer 1/2000 = 5,00 zł
numer 2/2000 = 5,00 zł
numer 3/2000 = 5,00 zł
numer 4/2000 = 5,00 zł
numer 2/2001 = 5,00 zł
numer 2/2001 = 5,00 zł
numer 3/4-2001 = 5,00 zł
numer 1/2002 = 10,00 zł
numer 2/2002 = 10,00 zł
numer 3/2002 = 10,00 zł
numer 4/2002 = 10,00 zł


W Y D A W N I C T W A   S E R Y J N E


5. Seria: Studia i Materiały - K R A J O B R A Z Y

Nr 4 Andrzej Michałowski, Henryk Stawicki - Studium historyczne przyrodniczo-kulturowe doliny rzeki Kamiennej. Idea oraz działalność Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach 1987-1991 = 5,10 zł
Nr 5 praca zbiorowa - Rezerwat kulturowy Park Mużakowski w Łęknicy. Współpraca polskich i niemieckich konserwatorów zabytków celem rekonstrukcji parku księcia Hermanna von Pückler nad Nysą Łużycką w latach 1989-1992 = 10,00 zł
Nr 7 praca zbiorowa - Studium historyczne przyrodniczo-kulturowe rzeki Kamiennej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ostrowiec Świętokrzyski, 8-9 października 1992. Ostrowiec Świętokrzyski w pejzażu przyrodniczo-kulturowym dorzecza Kamiennej = 2,30 zł
Nr 8 Anna Lisowska, Anna Marconi-Betka, Przemysław Wolski - Studium ochrony krajobrazu pałacowo-krajobrazowego Wilanowa = 2,20 zł
Nr 11 Andrzej Michałowski, Janusz Bogdanowski - The tradition of training in landscape architecture in Poland. The Polish School of Landscape Architecture (1993). Landscape Architecture: Preservation and Modelling (1972). The Method of Architecture-Landscape /JARK-WAK/ Methods in Studies and Design (1990) = 3,70 zł
Nr 12 Ewa Kicińska - Krajobraz kulturowy skarpy warszawskiej. Główne założenia wielkoprzestrzenne = 2,50 zł
Nr 1 (13) praca zbiorowa - W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Prace studialne i dokumentacja konserwatorska = 9,00 zł
Nr 6 (18) Maria Łuczyńska-Bruzda - Zadrzewienia w krajobrazie otwartym. Ekologiczne i kulturowe przesłanki zadrzewień w krajobrazie rolniczym w świetle literatury przedmiotu = 8,70 zł
Nr 8 (20) Jerzy Suliga - Historyczne budowle wodno-energetyczne dorzecza Kamiennej i ocena możliwości budowy nowych elektrowni wodnych. Studium historyczne przyrodniczo-kulturowe doliny rzeki Kamiennej = 13,20 zł
Nr 9 (21) Henryk Stawicki, Małgorzata Skowron, Marian Starachowski - Wybrane problemy zagrożeń wód, powietrza i gleb w dorzeczu Kamiennej = 9,50 zł
Nr 11 (23) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęknica = 17,45 zł
Nr 13 (25) praca zbiorowa - Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku = 31,00 zł
Nr 14 (26) Edward Bartman, Paweł Bartman - Studium przyrodniczych cech krajobrazu regionu elbląskiego dla potrzeb turystycznych i rekreacyjnych = 19,30 zł
Nr 15 (27) praca zbiorowa - Twórczość i konserwatorstwo w architekturze = 10,50 zł
Nr 16 (28) Andrzej Tomaszewski, Janusz Bogdanowski, Andrzej Michałowski, Maria Łuczyńska-Bruzda, Helena Malinowska - V Program: Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego. Zarys koncepcji krajowego systemu ochrony zabytkowych krajobrazów kulturowych w Polsce. Wstępny wniosek dla Centralnego Urzędu Planowania do Strategii rozwoju i koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju = 6,70 zł
Nr 17/34 (29) Adam Sapeta, Jerzy Tur, współpraca: Piotr Domka, Barbara Tondos - V Program: Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego. Opracowania regionalne. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego Województwa Rzeszowskiego = 5,00 zł
Nr 17/46 (29) Olga Krut, Ewa Szulc, Jakub Zemła - V Program: Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego. Opracowania regionalne. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego Województwa Włocławskiego = 5,00 zł
Nr 18 (30) praca zbiorowa - Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do planu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy = 27,10 zł
Nr 19 (31) Ewa Kica, Ewa Kieres-Jakubaszek, Artur Hryniewicz - Kwerenda archiwalna i bibliograficzna założeń pałacowo-parkowych - woj. Jeleniogórskie = 11,00 zł
Nr 20 (32) Robert de Jong - Zabytki, ogrody, krajobraz kulturowy - Królestwo Niderlandów = 20,80 zł
Nr 21 (33) praca zbiorowa - Krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej - Materiały z międzynarodowego sympozjum, Łomnica 4-5 września 1997 = 30,60 zł
Nr 22 (34) praca zbiorowa - I Forum Dydaktyczne Architektury Krajobrazu. Materiały pokonferencyjne = 10,00 zł
Nr 23 (35) Jadwiga Barga-Więcławska - Malakofauna jako wskaźnik regeneracji środowiska przyrodniczego wybranych obiektów przemysłowych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w Górach Świętokrzyskich = 14,00 zł
Nr 24 (36) praca zbiorowa - Krajobraz kulturowy Kanału Augustowskiego = 11,00 zł
Nr 25 (37) praca zbiorowa - Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i w innych krajach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez sekcję Historii Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w Warszawie, 15 kwietnia 1998 = 12,50 zł
Nr 26 (38) praca zbiorowa - Ochrona i zagospodarowanie Kanału Augustowskiego. Wartości przyrodniczo-kulturowe, historia, turystyka. Materiały z seminarium Międzynarodowego Augustów, 4-5 maja 1999 = 9,30 zł
Nr 27 (39) praca zbiorowa - Kotlina Jeleniogórska - Powrót romantycznego krajobrazu. Międzynarodowe sympozjum, Łomnica, 10-12 września 1998 = 42,00 zł
Nr 28 (40) praca zbiorowa - The Regional Expert Meeting on Cultural Landscapes in Eastern Europe. Materiały pokonferencyjne, Białystok 29 września - 3 października 1999 r. = 32,00 zł
Nr 29 (41) praca zbiorowa pod red. Przemysława Wolskiego - III Forum Dydaktyczne Architektury Krajobrazu: Nowe idee i rozwój dziedziny Architektury Krajobrazu w Polsce. Materiały konferencyjne = 25,00 zł
Nr 30 (42) praca zbiorowa - Krajobraz kulturowy uzdrowisk sudeckich. Wczoraj-dziś-jutro. Materiały z konferencji = 7,50 zł
Nr 31 (43) praca zbiorowa - Turystyka a ochrona krajobrazu Kotliny Jeleniogórskiej: Wieś-Park-Pałac = 27,70 zł


6. Seria: Studia i Materiały - O G R O D Y

Nr 2 Hieronim Olenderek, Dariusz Korpetta, Janusz Mozgawa - Wiejskie parki zabytkowe w systemach informacji przestrzennej = 3,90 zł
Nr 3 Włodzimierz Ferenstein, Witold Lenkiewicz, przedmowa: Witold Majlert, Szczepan Pieniążek - Monografia Warszawskiego Związku Ogrodniczego = 5,90 zł
Nr 4 Andrzej Chmiel, Marek Siewniak - Otoczenie Jasnej Góry w Częstochowie. Problemy rekonstrukcji alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie = 2,20 zł
Nr 5 Andrzej Chmiel - Otoczenie Jasnej Góry w Częstochowie - Rewaloryzacja parków podjasnogórskich = 2,20 zł
Nr 6 praca zbiorowa - Współpraca polsko-amerykańska w zakresie ochrony zabytkowych założeń ogrodowych i krajobrazu kulturowego = 2,30 zł
Nr 1 (7) praca zbiorowa, przedmowa: Andrzej Michałowski - Parki i ogrody zabytkowe w Polsce (Suplement I) = 18,20 zł
Nr 3 (9) Małgorzata Szafrańska - Ogród polski w XIX wieku. Antologia tekstów = 23,20 zł
Nr 4 (10) praca zbiorowa - Ogród Branickich w Białymstoku. Badania-Projekty-Realizacja - 1998 = 23,10 zł
Nr 5 (11) Włodzimierz Piwkowski - Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne = 132 zł (powyżej 5 egz. = 100 zł)
Nr 6 (12) Barbara Cyzio - Historia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 1958-1995 = 14,80 zł
Nr 7 (13) praca zbiorowa - Ogród i park Potockich w Łańcucie. Badania-Projekty-Realizacja - 1999 = 40,00 zł
Nr 8 (14) praca zbiorowa - Ogrody rezydencji magnackich w Europie Środkowo-Wschodniej oraz problemy ich ochrony. Materiały z konferencji odbytej w dniach 22-26 maja 1999 r. = 21,00 zł
Nr 9 (15) praca zbiorowa - Ogród Branickich w Białymstoku. Badania-Projekty-Realizacja 1999-2000 = 62,60 zł
Nr 10 (16) praca zbiorowa - Ogrody Czartoryskich. Materiały z konferencji w Humaniu 9-13 lipca 2001 = 61,40 zł
Nr 11 (17) Ivan S. Krosenko - Zofiówka - 205 lat = 5,00 zł


7. Seria: Studia i Materiały - C M E N T A R Z E

Nr 3 Helena Pasierbska - Ponary - największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944) = 2,50 zł
Nr 1 (4) Ochrona cmentarzy zabytkowych. Materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz Materiały z konferencji "Organizacja lapidariów cmentarnych" Żagań-Kożuchów 20-23 czerwca 1993 = 2,30 zł
Nr 3 (6) Oktawian Duda - Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej = 46,00 zł
Nr 4/1 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo bialskopodlaskie = 2,50 zł
Nr 4/2 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo białostockie = 2,50 zł
Nr 4/3 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo bielsko-bialskie = 2,50 zł
Nr 4/4 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo bydgoskie = 2,50 zł
Nr 4/5 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo chełmskie = 2,50 zł
Nr 4/6 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo ciechanowskie = 2,50 zł
Nr 4/7 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo częstochowskie = 2,50 zł
Nr 4/8 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo elbląskie = 2,50 zł
Nr 4/9 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo gdańskie = 2,50 zł
Nr 4/10 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo gorzowskie = 2,50 zł
Nr 4/12 (7) Krystyna Andruszkiewicz, Zdzisław Andruszkiewicz (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo kaliskie = 2,50 zł
Nr 4/13 (7) Irena Netter, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo katowickie = 2,50 zł
Nr 4/14 (7) Irena Netter, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo kieleckie = 2,50 zł
Nr 4/15 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo konińskie = 2,50 zł
Nr 4/16 (7) Helena Antosik, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo koszalińskie = 2,50 zł
Nr 4/17 (7) Helena Antosik, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo krakowskie = 2,50 zł
Nr 4/19 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo legnickie = 2,50 zł
Nr 4/20 (7) Krystyna Andruszkiewicz, Zdzisław Andruszkiewicz (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo leszczyńskie = 2,50 zł
Nr 4/23 (7) Krystyna Andruszkiewicz, Zdzisław Andruszkiewicz (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo łódzkie = 2,50 zł
Nr 4/24 (7) Jarosława Szczepańska (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo nowosądeckie = 2,50 zł
Nr 4/28(7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo pilskie = 2,50 zł
Nr 4/29 (7) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo piotrkowskie = 2,50 zł
Nr 4/34 (7) Elżbieta Baniukiewicz, Krystyna Kosyl (opracowanie) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo rzeszowskie = 2,50 zł
Nr 4/35 (7) - Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo siedleckie = 2,50 zł
Nr 5 (8) Edmund Małachowicz - Dziedzictwo kulturalne za granicą. Krajobraz i architektura cmentarzy wileńskich = 22,60 zł
Nr 6 (9) Zbigniew Hauser - Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej. Tom I - Województwo stanisławowskie = 48,40 zł
Nr 7 (10) Arkadiusz Kołodziejczyk - Cmentarze muzułmańskie w Polsce = 20,80 zł


8. Seria: ZABYTKOWE CMENTARZE I MOGIŁY W POLSCE

--- Ewa Szerszeń (opracowanie), Tadeusz Swat (wstęp) - Województwo łomżyńskie = 1,10 zł
--- Wioletta Mossakowska (wstęp i opracowanie) - Województwo ostrołęckie = 2,50 zł
--- Marek Florek (wstęp i opracowanie) - Województwo tarnobrzeskie = 16,00 zł
--- Tadeusz Śledzikowski (wstęp i opracowanie) - Województwo bielsko-bialskie = 15,90 zł
--- Janusz Maraśkiewicz (wstęp i opracowanie) - Województwo bialskopodlaskie = 9,95 zł
--- Anna Lewkowska, Wojciech Walczak (wstęp i opracowanie) - Województwo łódzkie = 19,70 zł
--- Olga Romanowska-Grabowska (wstęp i opracowanie) - Województwo bydgoskie = 12,90 zł


9. Seria: CMENTARZE WOJENNE

--- Wiktor Knercer - Cmentarze Wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim = 6,00 zł


10. Seria: INSKRYPCJE GROBÓW POLSKICH W PARYŻU

--- Andrzej Biernat (redakcja), Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski (opracowanie) - Pere Lachaise = 3,70 zł
--- Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Andrzej Wroński (redakcja i opracowanie), Andrzej Biernat (współpraca) - Montparnasse = 2,90 zł
--- Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Andrzej Wroński (opracowanie i redakcja) - Neuilly, Vaugirard, Montrouge, Clichy, Gentilly, Grenelle = 2,10 zł
--- Anna Rękawek (redakcja), Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Andrzej Wroński (opracowanie) - Saint Ouen. Studia z dziejów Emigracji i grobów polskich we Francji = 11,70 zł


11. Seria: CMENTARZE NA DAWNYCH KRESACH WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ

--- Tom I Tamara Czerniawska, Aleksander Jaroszewicz (opracowanie), Ryszard Brykowski (redakcja naukowa) - Rzymsko-katolicki cmentarz kalwaryjski w Mińsku na Białorusi = 30,40 zł
--- Tamara Czerniawska, Aleksander Jaroszewicz (opracowanie), Ryszard Brykowski (redakcja naukowa) - Rzymsko-katolicki cmentarz kalwaryjski w Mińsku na Białorusi - Suplement = 18,20 zł
--- Tom II Tadeusz M. Rudkowski (opracowanie) - Cmentarz Polski w Żytomierzu = 58,00 zł
--- Tom III Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak (opracowanie) - Zabytkowe cmentarz na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś = 50,00 zł


12. Seria: WSPÓLNE DZIEDZICTWO

--- Maria Kałamajska-Saeed - Portrety i zabytki książąt Olelkowiczów w Słucku. Inwentaryzacja Józefa Smolińskiego z 1904 roku = 23,40 zł


13. Seria: BIBLIOTEKA MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW. SERIA B

--- Tom IIC Wiślica. Nowe badania i interpretacje = 10,00 zł
--- Tom C Grażyna Kurkowska, Beata Pawłowska-Wilde - Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1983-1987. Druki zwarte i ciągłe = 12,00 zł
--- Tom CI Centralna ewidencja dóbr kultury i rejestr zabytków w Polsce w świetle zasobów Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie =
--- Tom CII Bogusław Mansfeld - Muzea na drodze do samoorganizacji. Związek Muzeów w Polsce 1914-1951 = 35,00 zł
--- Tom CIII Ewa Pokorzyna - Słownik wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych = 40,00 zł
--- Tom XXX Michał Gradowski, Agnieszka Kasprzak-Miller - Słownik złotników na ziemiach północnej Polski = 50,00 zł


14. Seria: INFORMATOR ARCHEOLOGICZNY

Rok 1994 = 6,00 zł
Rok 1995 = 6,00 zł


15. Seria: ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W POLSCE

Województwo skierniewickie = 1,50 zł
Województwo bydgoskie = 2,50 zł
Województwo przemyskie = 2,50 zł
Województwo poznańskie = 5,00 zł
Województwo kieleckie =
Województwo chełmskie =
Województwo krakowskie =


16. Seria: KOMUNIKATY DENDROLOGICZNE

Nr 8 Maciej Luniak - Informacje i sugestie ornitologa dla konserwatorów drzew w parkach = 0,80 zł
Nr 9 Krzysztof Wroczyński - Dęby Rogalińskie - Lech, Czech, Rus - prace zabezpieczające przeprowadzone w latach 1985-1986 = 0,80 zł
Nr 10 Marek Kubacki, Klemens Zbroński - Raport o stanie drzew pomnikowych w województwie piotrkowskim = 0,80 zł
Nr 11 Marek Siewniak - Kryteria doboru roślinności drzewiastej do założeń ogrodowych = 0,80 zł
Nr 12 Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i sztuki a Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych o współpracy w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego oraz obszarów chronionych = 0,80 zł
Nr 13 Marek Siewniak - Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych = 0,80 zł
Nr 14 Dariusz Przeradzki - Nawożenie roślin drzewiastych na terenach zieleni. Współpraca Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody = 0,80 zł
Nr 15 Adam Młyniak - Grzyby niszczące stare drzewa - sprawcy zgnilizn drewna; Maciej Skorupski - Pomnikowe czeremchy; Witold Lenkiewicz - Wspomnienie o śp. Piotrze Hoserze = 0,70 zł
Nr 16 Marek Siewniak - Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo-ogrodowych = 1,30 zł
Nr 17 Hieronim Olenderek - Doskonalenie metod inwentaryzacji i oceny parków zabytkowych; Krzysztof Będkowski, Dariusz Korpetta - System informacyjny park w dendrologiczno-geodezyjnej inwentaryzacji parków zabytkowych; Krzysztof Będkowski, Hieronim Olenderek - Koncepcja sytemu informacji przestrzennej o drzewach-pomnikach przyrody = 0,90 zł
Nr 18 Marek Siewniak, Margarita Siewniak, Astrid Banzhof - Problemy rekonstrukcji alei w ogrodach zabytkowych na przykładzie centralnej alei w Mosznej = 1,80 zł
Nr 19 Marek Siewniak - Zabezpieczanie drzew na placu budowy; Włodzimierz Wałęza - Zastosowanie szczepienia w pielęgnacji drzew; Witold Lenkiewicz - Wspomnienie o śp. Jadwidze Połabińskiej, Zygmuncie Hellwigu = 1,90 zł
Nr 20 Helmut Rippl - Wskazówki do pielęgnacji parków krajobrazowych Pücklera = 3,00 zł
Nr 21 Jakub Dolatowski - Podzameckie marginalia. Kolekcje dendrologiczne i szkółki Stanisława Przedpełskiego; Marek Siewniak - Arboretum w Mustili. Rzadkie drzewa egzotyczne spotykane w ogrodach o parkach w Polsce; Witold Lenkiewicz - Wspomnienie i śp. prof. dr Romanie Kobendzie, Stefanie Rogowiczu, dr inż. Tadeuszu Szymanowskim = 2,50 zł
Nr 22 Władysław Danielewicz, Dorota Wrońska-Pilarek - Rozmieszczenie miejsc uprawy Limby (Pinus cembra) w Polsce; Bożena Witkowska, Barbara Tokarska-Guzik - Charakterystyka dawnego matecznika drzew i krzewów ozdobnych w Zabrzu Rokitnicy i ochrona jej zasobów; Witold Lenkiewicz - 20-lecie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Wspomnienie o śp. prof. Franciszku Krzywdzie Polkowskim = 2,20 zł
Nr 1 (23) Jakub Krzemkowski - Pielęgnacja drzew i krzewów w przepisach prawnych; Marek Siewniak - Historia leczenia drzew i uzyskane efekty. Najnowsze metody i poglądy = 6,00 zł
Nr 2 (24) Zdzisław Harabin - Ochrona drzew pomnikowych w Polsce; Jacek Borowski - Czy sadzić pnącza w mieście; Marek Cieślak, Barbara Grabska - Pomniki przyrody ożywionej i okazałe drzewa województwa legnickiego; Stanisław Dąbrowski - Drzewa obcego pochodzenia wśród pomników przyrody województwa olsztyńskiego; Anna Kędziora - Arboretum Gołuchowskie; Marek Wilcz - Egzoty dendrologiczne województwa bydgoskiego. Porozumienie o współpracy miedzy Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu a Ogrodem Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Józefa Zaleska - Wspomnienie: Jan Czesław Łebkowski - ogrodnik kwiaciarz = 8,50 zł
Nr 3(25) Andrzej Michałowski - Zintegrowana ochrona przyrodniczo-kulturowa krajobrazu; Krzysztof Kasprzak - Prawna ochrona drzew - pomników przyrody jako ochrona dóbr kultury; Władysław Bugała - Arboretum Kórnickie; Zdzisław Harabin, Jakub Krzemkowski, Andrzej Wrona - O możliwości zwiększania liczby drzew pomnikowych w Polsce; Czesław Łaszek - Najcenniejsze drzewa - pomniki przyrody w Warszawie i okolicy; Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak - Pomniki przyrody ożywionej na Opolszczyźnie; Aleksander Łukasiewicz - Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wanda Puget - Wacław Tański (planista ogrodów); Stanisław Dąbrowski - Ludzie i drzewa; Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak - Mówiące drzewo; Witold Lenkiewicz - Międzynarodowa organizacja działkowców i miłośników ogrodnictwa = 22,10 zł


W Y D A W N I C T W A   N I E S E R Y J N E


17. WYDAWNICTWA NIESERYJNE

--- Longin Majdecki - Sztuka japońskich ogrodów = 2,00 zł
--- Alfred Majewski The Wawel. Its history and conservation = 60,00 zł
--- Janusz Bogdanowski - Parki ogrody Krakowa w obrębie Plant, z Plantami i Wawelem = 60,00 zł
--- Aleksander Böhm, Agata Zachariasz - Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski Tom I - A-D = 20,00 zł
--- Aleksander Böhm, Agata Zachariasz - Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski Tom II - E-J = 30,00 zł
--- Adam Bujak - Jurajskie krajobrazy = 27,00 zł
--- Wojciech Kryński, Tomasz Prażmowski, Bohdan Rymaszewski - Kamienne echa. Groby Niemców w Polsce = 74,00 zł
--- The Lusławice Opus. On the Arboretum of Krzysztof Penderecki = 180,00 zł
--- Hortus Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu = 105,00 zł
--- Roztocze. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim (Tom I-II) = 34,00 zł
--- Regionalne budownictwo na Kaszubach Jeziornych w XXI wieku. Materiały z sesji zorganizowanej przez Starostę Kartuskiego, Zarząd Kartuskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach oraz Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "Prokart" w Kartuzach, Wieżyca, 6 października 2000 roku = 5,00 zł
--- Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków = 5,00 zł
--- Krajobraz kulturowy Łodzi i województwa łódzkiego w nauczaniu młodzieży. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków = 5,00 zł
--- Tadeusz Zagrodzki - Gotycka architektura katedry św. Jana w Warszawie = 15,00 zł
--- Maria Sołtysiak, Katarzyna Wierzbicka - Museums in Poland. Guidebook = 10,00 zł
--- Maria Sołtysiak, Katarzyna Wierzbicka - Muzea w Polsce. Informator = 5,00 zł
--- Siedziby biskupów krakowskich = 8,00 zł
--- Muzeologia w Polsce (Muséologie en Pologne) = 12,00 zł
--- Irena Kutyłowska Wodociąg i wodne urządzenia ogrodowe z XVII wieku w Puławach = 2,50 zł
--- Monitoring antropogenicznych krajobrazów w Środkowej i Wschodniej Europie = 5,00 zł
--- Kanał Augustowski od Biebrzy do Niemna = 15,00 zł

- - - - - - - - -
(*) koniec

 
 
info@zabytki.pl
tel. (22) 619 86 87, fax (22) 618 40 23